+

هنگ کنگ > ملکه الیزابت دوم (1955 - 1992)

واریته
22
مجموعه ضرابخانه
×
سال10¢20¢50¢$1$2$5سال
 - 10¢ -  - $1$2 - 1992
 - 10¢20¢ - $1 -  - 1991
 - 10¢20¢50¢$1$2 - 1990
 - 10¢20¢ - $1$2$51989
10¢20¢50¢$1$2$51988
 - 10¢ -  - $1$2$51987
 - 10¢ -  -  - $2$51986
 - 10¢20¢ -  - $2$51985
 - 10¢ -  -  - $2$51984
 - 10¢20¢ -  - $2$51983
 - 10¢20¢ -  - $2$51982
 -  -  -  -  - $2$51981
 - 10¢20¢50¢$1$2$51980
10¢20¢50¢$1$2$51979
10¢20¢50¢$1$2$51978
 - 20¢50¢ -  -  - 1977
 -  - 20¢ -  -  - $51976
 - 10¢20¢50¢$1$2 - 1975
 - 10¢ - 50¢$1 -  - 1974
 - 10¢ - 50¢$1 -  - 1973
10¢ - 50¢$1 -  - 1972
10¢ - 50¢$1 -  - 1971
 -  -  - 50¢$1 -  - 1970
 - 10¢ - 50¢ -  -  - 1968
10¢ - 50¢ -  -  - 1967
 -  -  - 50¢ -  -  - 1966
10¢ - 50¢ -  -  - 1965
10¢ - 50¢ -  -  - 1964
10¢ - 50¢ -  -  - 1963
 - 10¢ - 50¢ -  -  - 1961
10¢ - 50¢$1 -  - 1960
 - 10¢ -  -  -  -  - 1959
10¢ - 50¢ -  -  - 1958
 - 10¢ -  -  -  -  - 1957
 - 10¢ -  -  -  -  - 1956
 - 10¢ -  -  -  -  - 1955
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
 - 5 سنت
10¢ - 10 سنت
20¢ - 20 سنت
50¢ - 50 سنت
$1 - 1 دلار
$2 - 2 دلار
$5 - 5 دلار
uCoin