+

مجارستان > جمهوری دوم (1990 - 2018)

مجموعه ضرابخانه
×
سال2f5f10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ftسال
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2018
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2017
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2016
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2015
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2014
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2013
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2012
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2011
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2010
 -  -  -  -  -  -  - 5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft2009
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2008
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2007
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2006
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2005
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2004
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2003
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2002
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2001
 -  -  -  -  - 1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 2000
 -  -  -  - 50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft - 1999
 -  -  -  - 50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1998
 -  -  -  - 50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft/Bim
100Ft/Br
200Ft1997
 -  - 10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft/Bim
100Ft/Br
 - 1996
 -  - 10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1995
 -  - 10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1994
 -  - 10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1993
2f5f10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft50Ft100Ft200Ft1992
2f5f10f20f50f -  -  -  -  -  -  -  - 1991
2f5f10f20f50f1Ft2Ft5Ft10Ft20Ft -  -  - 1990
سیستم پولی: 1 فورینت = 100 فیلر
2f - 2 فیلر
5f - 5 فیلر
10f - 10 فیلر
20f - 20 فیلر
50f - 50 فیلر
1Ft - 1 فورینت
2Ft - 2 فورینت
5Ft - 5 فورینت
10Ft - 10 فورینت
20Ft - 20 فورینت
50Ft - 50 فورینت
100Ft - 100 فورینت
200Ft - 200 فورینت
uCoin