+

مجارستان > جمهوری اول (1946 - 1948)

مجموعه ضرابخانه
×
سال2f5f10f20f50f1Ft2Ft5Ftسال
 - 5f -  -  -  -  -  - 1951
 -  - 10f/Al
10f/AlBr
20f -  -  -  - 1950
 -  -  -  -  - 1Ft -  - 1949
 - 5f10f20f50f -  -  - 1948
2f - 10f20f - 1Ft2Ft5Ft1947
2f - 10f20f - 1Ft2Ft5Ft1946
سیستم پولی: 1 فورینت = 100 فیلر
2f - 2 فیلر
5f - 5 فیلر
10f - 10 فیلر
20f - 20 فیلر
50f - 50 فیلر
1Ft - 1 فورینت
2Ft - 2 فورینت
5Ft - 5 فورینت
uCoin