+

مجارستان > کرون اتریش - مجارستان (1892 - 1918)

واریته
8
مجموعه ضرابخانه
×
سال1f2f10f20f1K2K5K10K20K100Kسال
 -  -  - 20f/Br
20f/Fe
 -  -  -  -  -  - 1922
 -  -  - 20f -  -  -  -  -  - 1921
 -  - 10f20f -  -  -  -  -  - 1920
 - 2f10f20f -  -  -  -  -  - 1918
 - 2f - 20f -  -  -  -  -  - 1917
 - 2f10f20f1K -  -  -  -  - 1916
 - 2f10f/CuNi
10f/Fe
 - 1K -  - 10K20K - 1915
1f2f10f20f/Fe
20f/Ni
1K2K - 10K20K - 1914
 -  -  -  - 1K2K - 10K20K - 1913
 -  -  -  - 1K2K - 10K20K - 1912
 -  -  -  -  -  -  - 10K20K - 1911
 - 2f -  -  -  -  - 10K20K - 1910
 - 2f10f -  -  - 5K10K20K - 1909
 - 2f10f20f -  - 5K10K20K100K1908
 - 2f - 20f -  - 5K10K20K100K1907
1f2f10f20f1K - 5K10K20K - 1906
 - 2f -  -  -  -  - 10K20K - 1905
 - 2f -  -  -  -  - 10K20K - 1904
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1903
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1902
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1901
1f2f -  -  -  - 5K10K20K - 1900
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1899
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1898
1f2f -  -  -  -  - 10K20K - 1897
1f2f -  - 1K -  - 10K20K - 1896
1f2f10f - 1K -  - 10K20K - 1895
1f2f10f20f1K -  - 10K20K - 1894
1f2f10f20f1K -  - 10K20K - 1893
1f2f10f20f1K -  - 10K20K - 1892
سیستم پولی: 1 کرونا = 100 فیلر
1f - 1 فیلر
2f - 2 فیلر
10f - 10 فیلر
20f - 20 فیلر
1K - 1 کورونا
2K - 2 کرونا
5K - 5 کرونا
10K - 10 کرونا
20K - 20 کرونا
100K - 100 کورونا
uCoin