+

مجارستان > Kingdom of Hungary (1806 - 1856)

واریته
2
سال1k3k6k10k20k½Th1Th1Dسال
1k3k6k -  -  -  -  - 1849
1k -  - 10k/S
10k/SZ
20k/S
20k/SZ
 -  - 1D/S
1D/SZ
1848
 -  -  - 10k20k -  - 1D1847
 -  -  - 10k20k -  - 1D1846
 -  -  - 10k20k -  - 1D1845
 -  -  - 10k20k -  - 1D1844
 -  -  - 10k20k -  - 1D1843
 -  -  - 10k20k -  - 1D1842
 -  -  - 10k20k -  - 1D1841
 -  -  - 10k20k -  - 1D1840
 -  -  - 10k20k½Th1Th1D1839
 -  -  - 10k20k -  - 1D1838
 -  -  - 10k20k½Th1Th1D1837
 -  -  -  - 20k -  - 1D1835
 -  -  -  - 20k½Th - 1D1834
 -  -  -  - 20k½Th1Th1D1833
 -  -  -  - 20k -  - 1D1832
 -  -  -  -  - ½Th1Th - 1831
 -  -  -  - 20k½Th1Th1D1830
سیستم پولی: 1 تالر = 120 کراژکار
1k - 1 کراژکار
3k - 3 کراژکار
6k - 6 کراژکار
10k - 10 کراژکار
20k - 20 کراژکار
½Th - ½ تالر
1Th - 1 تالر
1D - 1 دوکات
uCoin