+

اندونزی > جمهوری اندونزی (1951 - 1961)

سال1s5s10s25s50sسال
 -  -  -  - 50s1961
 -  -  -  - 50s1959
 -  -  -  - 50s1958
 -  - 10s25s50s1957
 -  -  - 25s50s1955
 - 5s10s - 50s1954
1s -  - 25s50s1952
 - 5s10s -  - 1951
سیستم پولی: 1 روپیه = 100 سن
1s - 1 سن
5s - 5 سن
10s - 10 سن
25s - 25 سن
50s - 50 سن
uCoin