+

ایران > احمدشاه قاجار (1909 - 1925)

سال1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1Tسال
 -  -  -  -  -  - 2000d5000d - ١٣۴۴١٣۴۴
 -  -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴٣١٣۴٣
1s/b
1s/s
 -  - ¼k - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴٢١٣۴٢
1s -  - ¼k - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴١١٣۴١
 -  -  -  -  - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣۴٠١٣۴٠
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٩١٣٣٩
1s/b
1s/s
50d100d¼k - 1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٧١٣٣٧
 -  -  - ¼k500d1000d/l
1000d/p
2000d5000d - ١٣٣۶١٣٣۶
1s/i
1s/l
 -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣۵١٣٣۵
1s -  - ¼k/◯
¼k/cr
500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣۴١٣٣۴
1s/b
1s/s
 -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٣١٣٣٣
1s50d100d¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٣٢١٣٣٢
1s/i
1s/l
 -  - ¼k500d1000d2000d/l
2000d/p
5000d/Ag
5000d/Au
 - ١٣٣١١٣٣١
1s -  - ¼k500d1000d2000d/a
2000d/Au
2000d/u
5000d - ١٣٣٠١٣٣٠
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d - ١٣٢٩١٣٢٩
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d - ١٣٢٨١٣٢٨
 -  -  - ¼k500d1000d2000d -  - ١٣٢٧١٣٢٧
سیستم پولی: 1 تومان = 10 قران = 200 شاهی = 1000 دینار
50d - 50 دینار
100d - 100 دینار
500d - 500 دینار
1000d - 1000 دینار
2000d - 2000 دینار
5000d - 5000 دینار
1s - 1 شاهی
¼k - ¼ قران
1T - 1 تومان
uCoin