+

ایران > محمدعلی شاه قاجار (1907 - 1909)

سال1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1Tسال
1s -  - ¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T١٣٢٧١٣٢٧
1s50d100d¼k500d
500d/l
500d/p
1000d/l
1000d/p
2000d/Au
2000d/l
2000d/p
5000d - ١٣٢۶١٣٢۶
1s -  - ¼k500d/l
500d/p
1000d2000d5000d - ١٣٢۵١٣٢۵
 -  -  -  -  -  -  - 5000d1T١٣٢۴١٣٢۴
سیستم پولی: 1 تومان = 10 قران = 200 شاهی = 1000 دینار
50d - 50 دینار
100d - 100 دینار
500d - 500 دینار
1000d - 1000 دینار
2000d - 2000 دینار
5000d - 5000 دینار
1s - 1 شاهی
¼k - ¼ قران
1T - 1 تومان
uCoin