+

عراق > پادشاهی عراق (1931 - 1958)

واریته
3
سال1f2f4f10f20f50f100f1Rسال
 -  -  -  - 20f50f100f - ١٣٧٤١٣٧٤
1f2f4f10f20f50f100f - ١٣٧٢١٣٧٢
 -  - 4f10f -  -  -  - ١٣٦٢١٣٦٢
 -  - 4f -  -  -  -  - ١٣٥٨١٣٥٨
1f - 4f/Br
4f/Ni
10f/Br
10f/Ni
20f50f -  - ١٣٥٧١٣٥٧
 -  -  - 10f - 50f -  - ١٣٥٦١٣٥٦
1f -  -  -  -  -  -  - ١٣٥٥١٣٥٥
1f2f4f10f20f50f -  - ١٣٥٢١٣٥٢
 -  -  -  -  -  -  - 1R١٣٥١١٣٥١
1f2f4f10f20f50f -  - ١٣٥٠١٣٥٠
سیستم پولی: 1 دینار = 1000 فلس
1f - 1 فلس
2f - 2 فلس
4f - 4 فلس
10f - 10 فلس
20f - 20 فلس
50f - 50 فلس
100f - 100 فلس
1R - 1 ریال
uCoin