+

عراق > جمهوری عراق (1959 - 2013)

واریته
2
سال1f5f10f25f50f100f250f500f1D25D50D100Dسال
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 25D50D100D٢٠٠٤٢٠٠٤
 -  -  -  - 50f - 250f -  -  -  -  - ١٩٩٠١٩٩٠
 -  -  -  -  -  -  - 500f -  -  -  - ١٩٨٢١٩٨٢
 - 5f10f25f50f - 250f - 1D -  -  - ١٩٨١١٩٨١
 -  - 10f - 50f - 250f -  -  -  -  - ١٩٨٠١٩٨٠
 -  - 10f - 50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٧٩١٩٧٩
 - 5f10f25f50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٧٥١٩٧٥
 - 5f10f -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٧٤١٩٧٤
 -  -  - 25f50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٧٢١٩٧٢
 - 5f/CuNi
5f/St
10f/CuNi
10f/St
 -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٧١١٩٧١
 -  -  - 25f50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٧٠١٩٧٠
 -  -  - 25f50f -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٩١٩٦٩
 - 5f10f -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٧١٩٦٧
1f5f10f25f50f100f -  -  -  -  -  - ١٩٥٩١٩٥٩
سیستم پولی: 1 دینار = 1000 فلس
1f - 1 فلس
5f - 5 فلس
10f - 10 فلس
25f - 25 فلس
50f - 50 فلس
100f - 100 فلس
250f - 250 فلس
500f - 500 فلس
1D - 1 دینار
25D - 25 دینار
50D - 50 دینار
100D - 100 دینار
uCoin