+

ایرلند > جمهوری ایرلند (1969 - 2000)

مجموعه ضرابخانه
×
سال½p1p2p5p10p20p50p£1سال
 - 1p2p5p10p20p50p£12000
 -  -  -  - 10p20p50p£11999
 - 1p2p5p10p20p50p£11998
 -  -  -  - 10p - 50p - 1997
 - 1p2p5p10p20p50p£11996
 - 1p2p5p10p20p - £11995
 - 1p - 5p10p20p - £11994
 - 1p - 5p10p -  -  - 1993
 - 1p2p5p - 20p -  - 1992
 - 1p2p5p -  -  - £11990
 - 1p/Br
1p/St
2p/Br
2p/St
 -  - 20p50p - 1988
½p1p2p5p10p20p50p - 1986
½p1p2p5p10p -  -  - 1985
 -  -  -  -  -  - 50p - 1983
½p1p2p5p10p - 50p - 1982
 -  -  -  -  -  - 50p - 1981
½p1p2p5p10p -  -  - 1980
 - 1p2p -  -  - 50p - 1979
½p1p2p5p10p - 50p - 1978
 -  -  -  -  -  - 50p - 1977
½p1p2p5p10p - 50p - 1976
½p1p2p5p10p - 50p - 1975
 - 1p - 5p10p - 50p - 1974
 -  -  -  - 10p -  -  - 1973
½p1p2p5p10p - 50p - 1971
 -  -  - 5p -  - 50p - 1970
 -  -  - 5p10p -  -  - 1969
سیستم پولی: 1 پوند = 100 پنس
½p - ½ پنی
1p - 1 پنی
2p - 2 پنس
5p - 5 پنس
10p - 10 پنس
20p - 20 پنس
50p - 50 پنس
£1 - 1 پوند
uCoin