+

جزیره من > Manx pound (pre-decimal) (1709 - 1965)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1f½p1pسال
1f -  - 1864
1f½p - 1860
 -  - 1p1859
1f½p1p1841
1f½p1p1839
 - ½p1p1813
 - ½p1p1798
 - ½p1p1786
 - ½p1p1758
 - ½p/Br
½p/Cu
½p/CuZn
1p/Br
1p/Cu
1p/CuZn
1733
 - ½p1p1709
1f - 1 فارتینگ
½p - ½ پنی
1p - 1 پنی
uCoin