+

اسراییل > دولت اسراییل (1980 - 1985)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1a5a10a½שש110ש50ש100שسال
 -  -  -  - ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש/✡
50ש
100ש/✡
100ש
ה"משתהה"משתה
1a5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
50ש100שד"משתהד"משתה
1a5a10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש/✡
10ש
 -  - ג"משתהג"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
5ש/✡
10ש -  - ב"משתהב"משתה
1a/✡
1a
5a/✡
5a
10a/✡
10a
½ש/✡
½ש
ש1/✡
ש1
 -  -  -  - א"משתא"משת
1a5a10a½ש -  -  -  -  - ם"שתם"שת
سیستم پولی: 1 شکل = 100 آگوروت جدید
1a - 1 آگورا جدید
5a - 5 آگوروت جدید
10a - 10 آگوروت جدید
½ש - ½ شکل
ש1 - 1 شکل
 - 5 شکالیم
10ש - 10 شکالیم
50ש - 20 شکالیم
100ש - 100 شکالیم
uCoin