+

اسراییل > دولت اسراییل (1960 - 1980)

واریته
68
مجموعه ضرابخانه
×
سال1a5a10a25aI£½I£1I£5سال
1a - 10a -  - I£1 - ם"שתם"שת
1a5a/Al
5a/CuNi
10a/Al
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1I£5ט"לשתט"לשת
1a5a/Al
5a/CuNi
10a/Al
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1I£5ח"לשתח"לשת
1a5a/Al
5a/CuNi
10a/Al
10a/AlBr
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1 - ז"לשתז"לשת
1a5a/Al
5a/CuNi
10a/AlBr
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1 - ו"לשתו"לשת
1a5a/AlBr
5a/CuNi
10a/AlBr
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1 - ה"לשתה"לשת
1a5a/AlBr
5a/CuNi
10a/AlBr
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1 - ד"לשתד"לשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ג"לשתג"לשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ב"לשתב"לשת
1a5a10a25aI£½I£1 - א"לשתא"לשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ל"שתל"שת
1a5a10a25aI£½I£1 - ט"כשתט"כשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ח"כשתח"כשת
1a5a10a25aI£½I£1/new
I£1/old
 - ז"כשתז"כשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ו"כשתו"כשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ה"כשתה"כשת
1a5a10a - I£½ -  - ד"כשתד"כשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ג"כשתג"כשת
1a5a10a25a -  -  - ב"כשתב"כשת
1a5a10a25a -  -  - א"כשתא"כשת
1a5a10a25a -  -  - ך"שתך"שת
سیستم پولی: 1 لیره = 100 آگوروت
1a - 1 آگورا
5a - 5 آگوروت
10a - 10 آگوروت
25a - 25 آگورات
I£½ - ½ لیره
I£1 - 1 لیره
I£5 - 5 لیروت
uCoin