+

ایتالیا > Napoleonic Kingdom of Italy (1807 - 1814)

واریته
114
سال1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤سال
 -  -  -  - 5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1814
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1813
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1812
1c3c1s10c5s10s - 1₤2₤5₤20₤40₤1811
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1810
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1809
1c3c1s10c5s10s15s1₤2₤5₤20₤40₤1808
1c3c1s -  -  -  -  - 2₤5₤ - 40₤1807
سیستم پولی: 1 لیرا = 20 سولدی = 100 سنتسیمی
1c - 1 سنتسیمو
3c - 3 سنتسیمی
10c - 10 سنتسیمی
1s - 1 سولدو
5s - 5 سولدی
10s - 10 سولدی
15s - 15 سولدی
1₤ - 1 لیره
2₤ - 2 لیره
5₤ - 5 لیره
20₤ - 20 لیره
40₤ - 40 لیره
uCoin