+

ژاپن > آکیهیتو (هیسی) (1989 - 2019)

سال¥1¥5¥10¥50¥100¥500سال
¥1¥5¥10¥50¥100¥500平成八年平成八年
سیستم پولی: 1 ین = 100 سن
¥1 - 1 ین
¥5 - 5 ین
¥10 - 10 ین
¥50 - 50 ین
¥100 - 100 ین
¥500 - 500 ین
uCoin