+

ژاپن > یوشی هیتو (تایشو) (1912 - 1926)

سال5r1s5s10s50s¥1¥5¥20سال
 -  -  - 10s50s -  -  - 年五十正大年五十正大
 -  -  - 10s50s -  -  - 年四十正大年四十正大
 - 1s -  - 50s - ¥5 - 年三十正大年三十正大
 - 1s5s10s50s -  -  - 年二十正大年二十正大
 - 1s5s10s50s -  -  - 年一十正大年一十正大
 - 1s5s10s -  -  -  - 年十正大年十正大
 - 1s5s/19
5s/20
10s -  -  - ¥20年九正大年九正大
5r1s5s -  -  -  - ¥20年八正大年八正大
5r1s5s -  -  -  - ¥20年七正大年七正大
5r1s5s10s50s -  - ¥20年六正大年六正大
5r1s - 10s50s -  - ¥20年五正大年五正大
 - 1s - 10s50s -  - ¥20年四正大年四正大
 - 1s - 10s50s¥1 - ¥20年三正大年三正大
 - 1s - 10s50s - ¥5¥20年二正大年二正大
 -  -  - 10s50s -  - ¥20年元正大年元正大
سیستم پولی: 1 ین = 100 سن = 1000 رین
5r - 5 رین
1s - 1 سن
5s - 5 سن
10s - 10 سن
50s - 50 سن
¥1 - 1 ین
¥5 - 5 ین
¥20 - 20 ین
uCoin