+

جرزی > پوند جرزی (1841 - 1967)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1/52S1/48S1/26S1/24S1/13S1/12S¼Sسال
 -  -  -  -  - 1/12S¼S1964
 -  -  -  -  -  - ¼S1960
 -  -  -  -  - 1/12S¼S1957
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1947
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1946
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1937
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1935
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1933
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1931
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1926
 -  -  - 1/24S/U
1/24S/V
 - 1/12S/U
1/12S/V
 - 1923
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1913
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1911
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1909
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1894
 -  -  - 1/24S - 1/12S - 1888
 -  -  -  -  - 1/12S - 1881
 - 1/48S - 1/24S - 1/12S - 1877
 -  - 1/26S - 1/13S -  - 1871
 -  - 1/26S - 1/13S -  - 1870
 -  - 1/26S - 1/13S -  - 1866
 -  - 1/26S - 1/13S -  - 1861
 -  - 1/26S - 1/13S -  - 1858
 -  - 1/26S - 1/13S -  - 1851
 -  - 1/26S - 1/13S -  - 1844
1/52S - 1/26S - 1/13S -  - 1841
سیستم پولی: 1 شیلینگ = 240 پنس
1/52S - 1/52 شیلینگ
1/48S - 1/48 شیلینگ
1/26S - 1/26 شیلینگ
1/24S - 1/24 شیلینگ
1/13S - 1/13 شیلینگ
1/12S - 1/12 شیلینگ
¼S - ¼ شیلینگ
uCoin