+

اردن > پادشاهی هاشمی اردن (1992 - 2016)

واریته
4
سال½q1q2½pt5pt10pt¼D½D1Dسال
 -  -  -  - 10pt -  -  - ٢٠١٦٢٠١٦
 -  -  - 5pt -  -  -  - ٢٠١٥٢٠١٥
 - 1q -  -  -  -  -  - ٢٠١٣٢٠١٣
 -  -  - 5pt10pt¼D½D - ٢٠١٢٢٠١٢
 - 1q -  -  -  -  -  - ٢٠١١٢٠١١
 - 1q - 5pt10pt¼D½D - ٢٠٠٩٢٠٠٩
 -  -  - 5pt10pt¼D½D - ٢٠٠٨٢٠٠٨
 -  -  - 5pt10pt¼D½D - ٢٠٠٦٢٠٠٦
 -  -  -  - 10pt¼D -  - ٢٠٠٤٢٠٠٤
 - 1q - 5pt10pt - ½D - ٢٠٠٠٢٠٠٠
 -  -  - 5pt -  -  - 1D١٩٩٨١٩٩٨
 -  -  -  -  - ¼D½D1D١٩٩٧١٩٩٧
½q1q2½pt5pt10pt¼D½D1D١٩٩٦١٩٩٦
 - 1q -  -  -  -  -  - ١٩٩٤١٩٩٤
 -  -  - 5pt10pt -  -  - ١٩٩٣١٩٩٣
 -  - 2½pt5pt10pt -  -  - ١٩٩٢١٩٩٢
سیستم پولی: 1 دینار = 100 پیاستر = 100 قرش = 1000 فلس
½q - ½ قرش
1q - 1 قرش
2½pt - 2½ قرش
5pt - 5 قرش
10pt - 10 قرش
¼D - ¼ دینار
½D - ½ دینار
1D - 1 دینار
uCoin