+

اردن > پادشاهی هاشمی اردن (1949 - 1991)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1f5f10f20f25f50f100f¼Dسال
 -  -  -  - 25f50f100f - ١٩٩١١٩٩١
 -  - 10f -  - 50f100f - ١٩٨٩١٩٨٩
1f5f10f - 25f50f100f¼D١٩٨٥١٩٨٥
1f - 10f - 25f50f100f - ١٩٨٤١٩٨٤
 -  -  -  - 25f50f100f¼D١٩٨١١٩٨١
1f5f10f - 25f50f100f¼D١٩٧٨١٩٧٨
 -  -  -  - 25f50f100f - ١٩٧٧١٩٧٧
 - 5f10f - 25f50f100f¼D١٩٧٥١٩٧٥
 - 5f10f - 25f50f - ¼D١٩٧٤١٩٧٤
 - 5f10f -  -  -  -  - ١٩٧٢١٩٧٢
 - 5f10f - 25f50f - ¼D١٩٧٠١٩٧٠
1f5f10f - 25f50f100f - ١٩٦٨١٩٦٨
 - 5f10f -  -  -  -  - ١٩٦٧١٩٦٧
1f5f10f20f - 50f100f - ١٩٦٥١٩٦٥
1f5f10f20f - 50f100f - ١٩٦٤١٩٦٤
1f -  -  -  -  -  -  - ١٩٦٣١٩٦٣
 - 5f10f -  - 50f100f - ١٩٦٢١٩٦٢
1f5f10f -  -  -  -  - ١٩٦٠١٩٦٠
1f5f10f -  - 50f100f - ١٩٥٥١٩٥٥
1f/fil
1f/fils
5f10f20f - 50f100f - ١٩٤٩١٩٤٩
سیستم پولی: 1 دینار = 1000 فلس
1f - 1 فلس
5f - 5 فلس
10f - 10 فلس
20f - 20 فلس
25f - 25 فلس
50f - 50 فلس
100f - 100 فلس
¼D - ¼ دینار
uCoin