+

کیائوچائو > German colony (1909 - 1909)

سال
سال5c10cسال
5c10c1909
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
uCoin