+

لتونی > جمهوری اول (1922 - 1940)

سال1s2s5s10s20s50s1Ls2Ls5Lsسال
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1939
1s -  -  -  -  -  -  -  - 1938
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1937
1s -  -  -  -  -  -  -  - 1935
1s2s -  -  -  -  -  - 5Ls1932
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Ls1931
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Ls1929
1s2s -  -  -  -  -  -  - 1928
1s2s -  -  -  -  - 2Ls - 1926
 -  -  -  -  -  -  - 2Ls - 1925
1s -  -  -  -  - 1Ls -  - 1924
1s2s5s10s20s50s -  -  - 1922
سیستم پولی: 1 لاتس = 100 سانتیم
1s - 1 سنتیماس
2s - 2 سانتیمی
5s - 5 سانتیمی
10s - 10 سانتیمو
20s - 20 سانتیمو
50s - 50 سانتیمو
1Ls - 1 لاتس
2Ls - 2 لاتی
5Ls - 5 لاتی
uCoin