+

لتونی > جمهوری دوم (لتونی) (1992 - 2013)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1s2s5s10s20s50s1Ls2Lsسال
 - 2s5s - 20s50s - 2Ls2009
1s -  - 10s -  - 1Ls - 2008
1s2s5s - 20s50s1Ls - 2007
 - 2s5s -  -  -  -  - 2006
1s -  -  -  -  -  -  - 2005
1s -  -  -  -  -  - 2Ls2003
 - 2s -  -  -  -  -  - 2000
 -  -  -  -  -  -  - 2Ls1999
1s -  -  -  -  -  -  - 1997
1s2s5s10s20s/BrSt
20s/NiBr
50s1Ls2Ls1992
سیستم پولی: 1 لاتس = 100 سانتیم
1s - 1 سنتیماس
2s - 2 سانتیمی
5s - 5 سانتیمی
10s - 10 سانتیمو
20s - 20 سانتیمو
50s - 50 سانتیمو
1Ls - 1 لاتس
2Ls - 2 لاتی
uCoin