+

لیختن اشتاین > فرانک (1924 - 2015)

سال½F1F2F5F10F20Fسال
 -  -  -  - 10F20F1946
 -  -  -  - 10F20F1930
½F1F2F5F -  - 1924
½F - ½ فرانک
1F - 1 فرانک
2F - 2 فرانک
5F - 5 فرانک
10F - 10 فرانک
20F - 20 فرانک
uCoin