+

لیتوانی > اتحادیه اروپا (یورو) (2015 - 2018)

واریته
ترتیب: سال
سال1c2c5c10c20c50c€1€2سال
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c - 10c20c -  - €22017
1c -  -  -  -  -  -  - 2016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
سیستم پولی: 1 یورو = 100 سنت
1c - 1 سنت
2c - 2 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
20c - 20 سنت
50c - 50 سنت
€1 - 1 یورو
€2 - 2 یورو
uCoin