+

لیتوانی > جمهوری اول (1925 - 1938)

سال
سال1c2c5c10c20c50c1Lt2Lt5Lt10Ltسال
1c2c5c -  -  -  -  - 5Lt10Lt1936
1c - 5c10c20c50c1Lt2Lt5Lt - 1925
سیستم پولی: 1 لیتاس = 100 سنتاس
1c - 1 سنتا
2c - 2 سنتاس
5c - 5 سنتا
10c - 10 سنتا
20c - 20 سنتاس
50c - 50 سنتا
1Lt - 1 لیتا
2Lt - 2 لیتاس
5Lt - 5 لیتا
10Lt - 10 لیتاس
uCoin