+

لوکزامبورگ > دوک بزرگ جین (1964 - 1999)

مجموعه ضرابخانه
×
سال25с1F5F10F20F50F100Fسال
 - 1F5F - 20F50F - 1995
 - 1F5F - 20F50F - 1994
 - 1F5F - 20F50F - 1993
 - 1F5F - 20F50F - 1992
 - 1F5F - 20F50F - 1991
 - 1F5F - 20F50F - 1990
 - 1F5F -  - 50F
50F/LËT
 - 1989
 - 1F5F -  - 50F - 1988
 - 1F5F -  - 50F - 1987
 - 1F5F -  -  -  - 1986
 - 1F -  -  -  -  - 1984
 - 1F -  - 20F -  - 1983
 - 1F -  - 20F -  - 1982
 - 1F5F - 20F -  - 1981
 - 1F - 10F20F -  - 1980
 - 1F5F10F -  -  - 1979
 - 1F - 10F -  -  - 1978
 - 1F - 10F -  -  - 1977
 - 1F5F10F -  -  - 1976
 -  -  - 10F -  -  - 1974
 - 1F -  -  -  -  - 1973
25с1F - 10F -  -  - 1972
 -  - 5F10F -  -  - 1971
25с1F -  -  -  -  - 1970
25с1F -  -  -  -  - 1968
25с -  -  -  -  -  - 1967
 - 1F -  -  -  -  - 1966
25с1F -  -  -  -  - 1965
 -  -  -  -  -  - 100F1964
سیستم پولی: 1 فرانک = 100 سنتیم
25с - 25 سنتیم
1F - 1 فرانک
5F - 5 فرانک
10F - 10 فرانک
20F - 20 فرانک
50F - 50 فرانک
100F - 100 فرانک
uCoin