+

مقدونیه > جمهوری مقدونیه (1992 - 2018)

سال50d1D2D5D10D50Dسال
 -  - 2D -  -  - 2018
 -  -  -  - 10D - 2017
 - 1D -  -  -  - 2016
 - 1D2D5D -  - 2014
 - 1D2D5D10D50D2008
 - 1D2D5D -  - 2006
 - 1D2D5D -  - 2001
 - 1D -  -  -  - 2000
 - 1D -  -  -  - 1997
50d1D2D5D -  - 1993
سیستم پولی: 1 دنار = 100 دنی
50d - 50 دنی
1D - 1 دنار
2D - 2 دناری
5D - 5 دناری
10D - 10 دناری
50D - 50 دناری
uCoin