+

مالتا > جمهوری مالت (1972 - 2007)

مجموعه ضرابخانه
×
سال2m3m5m1c2c5c10c25c50c1Lmسال
2m - 5m1c2c5c10c25c50c1Lm2007
2m3m - 1c2c5c10c25c50c1Lm2006
2m -  - 1c2c5c10c25c50c1Lm2005
 -  -  - 1c2c -  -  -  -  - 2004
 -  -  - 1c2c -  -  -  -  - 2002
 -  -  - 1c - 5c - 25c50c - 2001
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Lm2000
 -  -  - 1c2c5c10c25c50c - 1998
 -  -  - 1c2c5c10c25c50c1Lm1995
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Lm1994
 -  -  -  - 2c -  - 25c -  - 1993
 -  -  -  -  -  - 10c - 50c1Lm1992
 -  -  - 1c2c5c10c25c50c1Lm1991
 -  -  - 1c2c5c10c25c50c1Lm1986
 -  -  - 1c2c -  -  -  -  - 1982
2m3m5m1c2c5c10c25c50c - 1981
2m3m5m1c2c5c10c25c50c - 1980
2m3m5m1c2c5c10c25c50c - 1979
2m3m5m1c2c5c10c25c50c - 1978
2m3m5m1c2c5c10c25c50c - 1977
2m3m5m1c2c5c10c25c50c - 1976
 -  -  - 1c -  -  - 25c -  - 1975
2m3m5m1c2c5c10c - 50c - 1972
سیستم پولی: 1 لیره = 100 سنت = 1000 میل
2m - 2 میل
3m - 3 میل
5m - 5 میل
1c - 1 سنت
2c - 2 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
25c - 25 سنت
50c - 50 سنت
1Lm - 1 لیره
uCoin