+

مکزیک > Republic of Mexico (real) (1823 - 1897)

واریته
1K
سال8Rسال
8R1879
سیستم پولی: 1 escudo = 16 reals
1/16R - 1/16 رئال
⅛R - ⅛ رئال
¼R - ¼ رئال
½R - ½ رئال
1R - 1 ریل
2R - 2 رئال
4R - 4 رئال
8R - 8 رئال
 - ½ escudo
$1 - 1 اسکودو
$2 - 2 اسکودو
$4 - 4 اسکودو
$8 - 8 اسکودو
uCoin