+

مکزیک > امپراطوری مکزیک (1863 - 1867)

واریته
15
سال10¢50¢$1$20سال
 -  -  -  - $1 - 1867
 - 10¢50¢$1$201866
 - 10¢ -  -  - 1865
10¢ -  -  - 1864
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
 - 1 سنتاوو
 - 5 سنتاوو
10¢ - 10 سنتاوو
50¢ - 50 سنتاوو
$1 - 1 پزو
$20 - 20 پزو
uCoin