+

مکزیک > ایالات متحد مکزیک (1992 - 2018)

مجموعه ضرابخانه
×
سال10¢20¢50¢$1$2$5$10$20$50سال
 - 10¢ - 50¢$1$2$5$10 -  - 2018
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2017
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2016
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2015
 - 10¢20¢50¢$1 - $5$10 -  - 2014
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2013
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2012
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2011
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2010
 - 10¢/new
10¢/old
20¢/new
20¢/old
50¢/new
50¢/old
$1$2$5$10 -  - 2009
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2008
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2007
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2006
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2005
 - 10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2004
 - 10¢20¢50¢$1$2$5 -  -  - 2003
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 2002
10¢20¢50¢$1$2$5 -  -  - 2001
10¢20¢50¢$1$2$5 -  -  - 2000
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 1999
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 1998
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 1997
10¢20¢50¢$1$2 -  -  -  - 1996
10¢20¢50¢$1$2$5$10$20$501995
10¢20¢50¢$1$2$5$10$20$501994
10¢20¢50¢$1$2$5$10$20$501993
10¢20¢50¢$1$2$5$10 -  - 1992
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
 - 5 سنتاوو
10¢ - 10 سنتاوو
20¢ - 20 سنتاوو
50¢ - 50 سنتاوو
$1 - 1 پزو
$1 - 1 پزو جدید
$2 - 2 پزو
$2 - 2 پزو جدید
$5 - 5 پزو جدید
$5 - 5 پزو
$10 - 10 پزو
$10 - 10 پزو جدید
$20 - 20 پزو جدید
$50 - 50 پزو جدید
uCoin