+

مولداوی > جمهوری مولداوی (1992 - 2018)

سال1b5b10b25b50b1L2L5L10Lسال
 -  -  -  -  - 1L2L5L10L2018
1b5b10b25b -  -  -  -  - 2017
 - 5b10b25b -  -  -  -  - 2016
 - 5b10b25b -  -  -  -  - 2015
1b5b10b25b -  -  -  -  - 2013
 - 5b - 25b -  -  -  -  - 2012
 -  - 10b25b -  -  -  -  - 2011
 - 5b10b25b -  -  -  -  - 2010
 - 5b10b25b50b -  -  -  - 2008
1b5b10b25b -  -  -  -  - 2006
 - 5b10b25b50b -  -  -  - 2005
1b5b10b25b -  -  -  -  - 2004
 - 5b10b25b50b -  -  -  - 2003
 - 5b10b25b -  -  -  -  - 2002
 - 5b10b25b -  -  -  -  - 2001
1b5b10b25b -  -  -  -  - 2000
 - 5b - 25b -  -  -  -  - 1999
 -  - 10b -  -  -  -  -  - 1998
 -  - 10b - 50b -  -  -  - 1997
1b5b10b -  -  -  -  -  - 1996
1b5b10b25b -  -  -  -  - 1995
1b5b - 25b50b -  - 5L - 1993
 -  -  -  -  - 1L -  -  - 1992
سیستم پولی: 1 لئو = 100 بانی
1b - 1 بان
5b - 5 بانی
10b - 10 بانی
25b - 25 بانی
50b - 50 بانی
1L - 1 لئو
2L - 2 لی
5L - 5 لی
10L - 10 لی
uCoin