+

یوگسلاوی > جمهوری فدرال یوگسلاوی (1992 - 2003)

سال1p5p10p50p1D2D5D10D50D100D500Dسال
 -  -  -  - 1D2D5D -  -  -  - 2002
 -  -  - 50p1D2D5D -  -  -  - 2000
 -  -  - 50p1D -  -  -  -  -  - 1999
 -  - 10p50p -  -  -  -  -  -  - 1998
 -  - 10p50p -  -  -  -  -  -  - 1997
 - 5p10p50p1D -  -  -  -  -  - 1996
 - 5p10p50p1D -  -  -  -  -  - 1995
1p5p10p50p1D/Br
1D/CuNi
 -  -  -  -  -  - 1994
 -  -  -  - 1D2D5D10D50D100D500D1993
 -  -  -  - 1D2D5D10D50D -  - 1992
سیستم پولی: 1 دینار = 100 پارا
1p - 1 پارا
5p - 5 پارا
10p - 10 پارا
50p - 50 پارا
1D - 1 دینار نو
1D - 1 دینار
2D - 2 دینار
5D - 5 دینار
10D - 10 دینار
50D - 50 دینارا
100D - 100 دینارا
500D - 500 دینارا
uCoin