+

مونتسرات > دلار (1965 - 2017)

عنوان
سال
سالارزشموضوعKrause
1970FAOKM# 30
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
$4 - 4 دلار
uCoin