+

مراکش > پادشاهی مراکش (1960 - 2018)

سال1s5s10s20s50s½D1D2D5D10Dسال
 -  -  - 20s -  -  -  - 5D10D14401440
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D14391439
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D14381438
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D14371437
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D14361436
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D14351435
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D14341434
 -  - 10s20s - ½D1D -  -  - 14331433
 -  - 10s20s - ½D1D - 5D10D14321432
 - 5s10s20s - ½D1D2D5D10D14231423
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 10D14151415
1s5s10s20s - ½D1D - 5D - 14071407
 -  -  -  -  -  -  -  - 5D - 14001400
1s5s10s20s50s - 1D -  -  - 13941394
 -  -  -  -  -  - 1D -  -  - 13891389
 -  -  -  -  -  - 1D -  -  - 13881388
 -  -  -  -  -  - 1D - 5D - 13841384
 -  -  -  -  -  - 1D -  -  - 13801380
سیستم پولی: 1 درهم = 100 سانتیمی
1s - 1 سانتیم
5s - 5 سانتیمات
10s - 10 سانتیمات
20s - 20 سانتیمات
50s - 50 سانتیمات
½D - ½ درهم
1D - 1 درهم
2D - 2 درهم
5D - 5 درهم
10D - 10 درهم
uCoin