+

هلند > شاه ویلیام سوم (1849 - 1890)

واریته
8
سال½c1c2½c5c10c25с½G1G2½G5G10Gسال
 -  -  -  - 10c25с -  -  -  -  - 1890
 -  -  -  - 10c25с -  -  -  - 10G1889
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10G1888
 -  -  - 5c10c25с -  -  -  - 10G1887
½c - 2½c -  -  -  -  -  -  - 10G1886
½c -  -  - 10c -  -  -  -  - 10G1885
½c1c2½c - 10c -  -  -  -  -  - 1884
½c1c2½c -  -  -  -  -  -  -  - 1883
 - 1c -  - 10c -  -  -  -  -  - 1882
 - 1c2½c - 10c -  -  -  -  -  - 1881
 - 1c2½c - 10c -  -  -  -  - 10G1880
 -  -  - 5c10c -  -  -  -  - 10G1879
½c1c -  - 10c -  -  -  -  -  - 1878
½c1c/new
1c/old
2½c - 10c -  -  -  -  - 10G1877
½c1c - 5c10c -  -  -  -  - 10G1876
½c1c -  -  -  -  -  -  -  - 10G1875
 -  -  -  - 10c -  -  - 2½G -  - 1874
½c1c -  - 10c -  -  - 2½G -  - 1873
½c -  -  -  -  -  -  - 2½G -  - 1872
 -  -  -  - 10c -  -  - 2½G -  - 1871
½c1c -  -  -  -  -  - 2½G -  - 1870
½c -  - 5c10c -  -  - 2½G -  - 1869
 -  -  - 5c10c - ½G - 2½G -  - 1868
½c -  -  -  -  -  -  - 2½G -  - 1867
 -  -  -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1866
½c -  -  -  -  -  - 1G2½G -  - 1865
½c1c -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1864
½c1c - 5c10c - ½G1G2½G -  - 1863
½c1c - 5c10c - ½G - 2½G -  - 1862
½c1c -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1861
 - 1c -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1860
½c -  - 5c10c - ½G1G2½G -  - 1859
 -  -  -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1858
½c -  -  -  -  - ½G1G2½G -  - 1857
 -  -  -  - 10c -  - 1G2½G -  - 1856
½c -  - 5c10c -  - 1G2½G -  - 1855
½c -  -  -  -  -  - 1G2½G -  - 1854
½c -  - 5c10c25с½G1G2½G -  - 1853
½c -  -  -  -  -  -  - 2½G -  - 1852
½c -  -  -  -  -  - 1G2½G5G10G1851
½c -  - 5c10c25с -  - 2½G -  - 1850
 -  -  -  - 10c25с -  - 2½G -  - 1849
سیستم پولی: 1 گولدن (گیلدر) = 100 سنت
½c - ½ سنت
1c - 1 سنت
2½c - ½2 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
25с - 25 سنت
½G - ½ گولدن
1G - 1 گولدن
2½G - ½2 گولدن
5G - 5 گولدن
10G - 10 گولدن
uCoin