+

هلند > شاه ویلیام دوم (1840 - 1849)

واریته
8
سال½c5c10c25с½G1G2½Gسال
 -  - 10c25с - 1G2½G1849
 - 5c10c25с½G1G2½G1848
½c -  -  - ½G1G2½G1847
½c -  -  -  - 1G2½G1846
 -  -  -  -  - 1G2½G1845
 -  -  -  -  - 1G2½G1844
½c -  -  -  - 1G2½G1843
 -  -  -  -  - 1G2½G1842
½c -  -  -  -  - 2½G1841
سیستم پولی: 1 گولدن (گیلدر) = 100 سنت
½c - ½ سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
25с - 25 سنت
½G - ½ گولدن
1G - 1 گولدن
2½G - ½2 گولدن
uCoin