+

هلند > ملکه بئاتریس (1982 - 2001)

مجموعه ضرابخانه
×
سال5c10c25с1G2½G5Gسال
5c10c25с1G2½G5G2001
5c10c25с1G2½G5G2000
5c10c25с1G2½G5G1999
5c10c25с1G2½G5G1998
5c10c25с1G2½G5G1997
5c10c25с1G2½G5G1996
5c10c25с1G2½G5G1995
5c10c25с1G2½G5G1994
5c10c25с1G2½G5G1993
5c10c25с1G2½G5G1992
5c10c25с1G2½G5G1991
5c10c25с1G2½G5G1990
5c10c25с1G2½G5G1989
5c10c25с1G2½G5G1988
5c10c25с1G2½G - 1987
5c10c25с1G2½G - 1986
5c10c25с1G2½G - 1985
5c10c25с1G2½G - 1984
5c10c25с1G2½G - 1983
5c10c25с1G2½G - 1982
سیستم پولی: 1 گولدن (گیلدر) = 100 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
25с - 25 سنت
1G - 1 گولدن
2½G - ½2 گولدن
5G - 5 گولدن
uCoin