+

آنتیل هلند > ملکه بئاتریس (1980 - 2013)

واریته
2
مجموعه ضرابخانه
×
سال1c2½c5c10c25c50c1G2½G5Gسال
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2013
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2012
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2011
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2010
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2009
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2008
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2007
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2006
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2005
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2004
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2003
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2002
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2001
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G2000
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G1999
1c - 5c10c25c50c1G2½G5G1998
1c - 5c10c25c50c1G2½G - 1997
1c - 5c10c25c50c1G2½G - 1996
1c - 5c10c25c50c1G2½G - 1995
1c - 5c10c25c50c1G2½G - 1994
1c - 5c10c25c50c1G2½G - 1993
1c - 5c10c25c50c1G2½G - 1992
1c - 5c10c25c50c1G2½G - 1991
1c - 5c10c25c50c1G2½G - 1990
1c - 5c10c25c50c1G2½G - 1989
1c2½c5c10c25c - 1G2½G - 1985
1c2½c5c10c25c - 1G2½G - 1984
1c2½c5c10c25c - 1G -  - 1983
1c2½c5c10c25c - 1G2½G - 1982
1c2½c5c10c25c - 1G2½G - 1981
 -  -  -  -  -  - 1G2½G - 1980
سیستم پولی: 1 گولدن (گیلدر) = 100 سنت
1c - 1 سنت
2½c - ½2 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
25c - 25 سنت
50c - 50 سنت
1G - 1 گولدن
2½G - ½2 گولدن
5G - 5 گولدن
uCoin