+

آنتیل هلند > شاه ویلم-الکساندر (2014 - 2016)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c5c10c25c50c1G2½G5Gسال
1c5c10c25c50c1G2½G5G2016
1c5c10c25c50c1G2½G5G2015
1c5c10c25c50c1G2½G5G2014
سیستم پولی: 1 گولدن (گیلدر) = 100 سنت
1c - 1 سنت
5c - 5 سنت
10c - 10 سنت
25c - 25 سنت
50c - 50 سنت
1G - 1 گولدن
2½G - ½2 گولدن
5G - 5 گولدن
uCoin