+

نیکاراگوئه > پزو (1878 - 1899)

سال1c5c10c20cسال
 - 5c -  - 1899
 - 5c -  - 1898
 - 5c10c20c1887
 - 5c10c20c1880
1c -  -  - 1878
1c - 1 سنتاوو
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
20c - 20 سنتاوو
uCoin