+

فلسطین > قیمومیت بریتانیا (1927 - 1948)

سال1m2m5m10m20m50m100mسال
1m2m5m10m -  -  - 1946
 - 2m -  -  -  -  - 1945
1m - 5m - 20m -  - 1944
1m -  - 10m -  -  - 1943
1m2m5m10m/Br
10m/CuNi
20m50m100m1942
1m2m5m10m20m -  - 1941
1m -  - 10m20m50m100m1940
1m - 5m10m - 50m100m1939
1m -  - 10m -  -  - 1937
1m - 5m10m20m50m100m1935
 -  - 5m10m20m50m100m1934
 -  -  - 10m20m50m100m1933
 -  -  -  -  - 50m100m1931
1m2m5m10m20m50m100m1927
سیستم پولی: 1 پوند = 1000 میل
1m - 1 میل
2m - 2 میل
5m - 5 میل
10m - 10 میل
20m - 20 میل
50m - 50 میل
100m - 100 میل
uCoin