+

پاناما > جمهوری پاناما (1904 - 1960)

واریته
ترتیب: سال
سال½c1c1¼c2½c5c10c1/10B25c¼B50c½B1Bسال
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B - ½B1B1947
 -  - 1¼c2½c -  -  -  -  -  -  -  - 1940
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1937
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1935
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B - ½B1B1934
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B - ½B - 1933
 -  -  -  - 5c - 1/10B - ¼B - ½B - 1932
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B -  - 1B1931
 -  -  -  -  -  - 1/10B - ¼B - ½B - 1930
 -  -  - 2½c5c -  -  -  -  -  -  - 1929
 -  -  - 2½c5c -  -  -  -  -  -  - 1916
½c -  - 2½c -  -  -  -  -  -  -  - 1907
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 50c -  - 1905
 -  -  - 2½c5c10c - 25c - 50c -  - 1904
سیستم پولی: 1 بالبوآ = 100 سنتسیمو
½c - ½ سنتسیمو
1c - 1 سنتسیمو
1¼c - 1¼ سنتسیمو
2½c - ½2 سنتسیمو
5c - 5 سنتسیمو
10c - 10 سنتسیمو
25c - 25 سنتسیمو
50c - 50 سنتسیمو
1/10B - 1/10 بالبوآ
¼B - ¼ بالبوآ
½B - ½ بالبوآ
1B - 1 بالبوآ
uCoin