+

پاراگوئه > جمهوری پاراگوئه (1944 - 2016)

سال1c5c10c15c25c50cG1G5G10G50G100G500G1000سال
 -  -  -  -  -  -  -  -  - G50G100G500 - 2016
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - G100G500 - 2014
 -  -  -  -  -  -  -  -  - G50G100G500 - 2012
 -  -  -  -  -  -  -  -  - G50G100G500 - 2011
 -  -  -  -  -  -  -  -  - G50G100G500G10002008
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - G100G500G10002007
 -  -  -  -  -  -  -  -  - G50G100G500G10002006
 -  -  -  -  -  -  -  -  - G50G100G500 - 2005
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - G100 -  - 2004
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - G500 - 2002
 -  -  -  -  -  -  -  -  - G50 - G500 - 1998
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - G500 - 1997
 -  -  -  -  -  -  -  - G10 - G100 -  - 1996
 -  -  -  -  -  -  -  -  - G50G100 -  - 1995
 -  -  -  -  -  - G1 -  -  - G100 -  - 1993
 -  -  -  -  -  -  - G5 - G50 -  -  - 1992
 -  -  -  -  -  -  -  - G10 - G100 -  - 1990
 -  -  -  -  -  - G1 - G10G50 -  -  - 1988
 -  -  -  -  -  - G1G5G10G50 -  -  - 1986
 -  -  -  -  -  - G1G5G10 -  -  -  - 1984
 -  -  -  -  -  - G1G5G10G50 -  -  - 1980
 -  -  -  -  -  - G1G5G10 -  -  -  - 1978
 -  -  -  -  -  - G1 - G10 -  -  -  - 1976
 -  -  -  -  -  - G1G5G10G50 -  -  - 1975
 -  - 10c15c25c50c -  -  -  -  -  -  - 1953
 -  -  -  - 25c50c -  -  -  -  -  -  - 1951
1c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1950
1c -  -  - 25c -  -  -  -  -  -  -  - 1948
 - 5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1947
1c5c10c - 25c50c -  -  -  -  -  -  - 1944
سیستم پولی: 1 گوارانی = 100 سنتیمو
1c - 1 سنتیمو
5c - 5 سنتیمو
10c - 10 سنتیمو
15c - 15 سنتیموس
25c - 25 سنتیمو
50c - 50 سنتیمو
G1 - 1 گوارانی
G5 - 5 گوارانی
G10 - 10 گوارانی
G50 - 50 گوارانی
G100 - 100 گوارانی
G500 - 500 گوارانی
G1000 - 1000 گوارانی
uCoin