+

پرو > جمهوری پرو (1985 - 1989)

مجموعه ضرابخانه
×
سال1c5c10c20c50cI/. 1I/. 5سال
 -  -  -  - 50cI/. 1I/. 51988
 -  - 10c20c50cI/. 1I/. 51987
 -  - 10c20c50cI/. 1I/. 51986
1c5c10c20c50cI/. 1I/. 51985
سیستم پولی: 1 اینتی = 100 سنتیموس
1c - 1 سنتیمو
5c - 5 سنتیمو
10c - 10 سنتیمو
20c - 20 سنتیمو
50c - 50 سنتیمو
I/. 1 - 1 اینتی
I/. 5 - 5 اینتی
uCoin