+

پرو > Peseta (1880 - 1882)

سال½R1P5Pسال
½R - 5P1882
 -  - 5P1881
 - 1P5P1880
سیستم پولی: 1 پزتا = 10 رئال
½R - ½ رئال
1P - 1 پزوتا
5P - 5 پزوتا
uCoin