+

فیلیپین > حکومت ایالات متحده (1903 - 1945)

واریته
ترتیب: سال
سال½c1c5c10c20c50cP1سال
 -  - 5c10c20c50c - 1945
 - 1c5c10c20c50c - 1944
 - 1c5c10c20c -  - 1941
 - 1c -  -  -  -  - 1940
 - 1c -  -  -  -  - 1939
 - 1c5c10c20c -  - 1938
 - 1c5c10c20c -  - 1937
 - 1c -  -  -  -  - 1936
 -  - 5c10c -  -  - 1935
 - 1c5c -  -  -  - 1934
 - 1c -  -  -  -  - 1933
 - 1c5c -  -  -  - 1932
 - 1c5c -  -  -  - 1931
 - 1c5c -  -  -  - 1930
 - 1c - 10c20c -  - 1929
 - 1c5c - 20c -  - 1928
 - 1c5c -  -  -  - 1927
 - 1c5c -  -  -  - 1926
 - 1c5c -  -  -  - 1925
 - 1c -  -  -  -  - 1922
 - 1c5c10c20c50c - 1921
 - 1c5c10c20c50c - 1920
 - 1c5c10c20c50c - 1919
 - 1c5c10c20c50c - 1918
 - 1c5c10c20c50c - 1917
 - 1c5c - 20c -  - 1916
 - 1c - 10c20c -  - 1915
 - 1c - 10c20c -  - 1914
 - 1c - 10c20c -  - 1913
 - 1c - 10c20c - P11912
 - 1c - 10c20c - P11911
 - 1c -  - 20c - P11910
 - 1c - 10c20c50cP11909
½c1c5c10c20c50cP11908
 -  -  - 10c20c50cP11907
½c1c5c10c20c50cP11906
½c1c5c10c20c50cP11905
½c1c5c10c20c50cP11904
½c1c5c10c20c50cP11903
سیستم پولی: 1 پزو = 100 سنتاوس
½c - ½ سنتاوو
1c - 1 سنتاوو
5c - 5 سنتاوو
10c - 10 سنتاوو
20c - 20 سنتاوو
50c - 50 سنتاوو
P1 - 1 پزو
uCoin