+

فیلیپین > جمهوری فیلیپین (1967 - 1994)

واریته
90
مجموعه ضرابخانه
×
سال1c5c10c25c50cP1P2P5سال
 -  - 10c25c50cP1P2P51994
1c - 10c25c50cP1P2P51993
1c5c10c25c50cP1P2P51992
1c5c10c25c50cP1P2P51991
1c5c10c25c50cP1P2 - 1990
1c5c10c25c50cP1P2 - 1989
1c5c10c25c50cP1P2 - 1988
1c5c10c25c50cP1P2 - 1987
1c5c10c25c50cP1P2 - 1986
1c5c10c25c50cP1P2 - 1985
1c5c10c25c50cP1P2 - 1984
1c5c10c25c50cP1P2 - 1983
1c5c10c25c - P1 - P5
P5/isa
1982
1c5c10c25c - P1 - P51981
1c5c10c25c - P1 - P51980
1c5c10c25c - P1 - P51979
1c5c10c25c - P1 - P51978
1c5c10c25c - P1 - P51977
1c5c10c25c - P1 - P51976
1c5c10c25c50cP1 - P51975
1c5c10c25c50cP1 -  - 1974
 - 5c10c25c50cP1 -  - 1972
 -  - 10c25c50c -  -  - 1971
1c5c10c25c -  -  -  - 1970
1c - 10c25c -  -  -  - 1969
1c5c10c25c -  -  -  - 1968
1c5c10c25c50c -  -  - 1967
سیستم پولی: 1 پیزو = 100 سنتیمو
1c - 1 سنتیمو
5c - 5 سنتیمو
10c - 10 سنتیمو
25c - 25 سنتیمو
50c - 50 سنتیمو
P1 - 1 پیزو
P2 - 2 پیزو
P5 - 5 پیزو
uCoin