+

لهستان > جمهوری دوم (1919 - 1939)

واریته
11
سال1gr2gr5gr10gr20gr50gr1zł2zł5zł10złسال
1gr/Br
1gr/Zn
2gr5gr/Br
5gr/Zn
 -  -  -  -  -  - 10zł1939
1gr2gr5gr -  - 50gr -  - 5zł10zł1938
1gr2gr5gr -  -  -  -  -  - 10zł1937
1gr2gr5gr -  -  -  - 2zł5zł10zł1936
1gr2gr5gr -  -  -  -  - 5zł10zł1935
1gr2gr5gr -  -  -  - 2zł/Jad
2zł/Pil
5zł/Jad
5zł/Pil
5zł/Pil+
10zł/Cr
10zł/Cr-
1934
1gr2gr -  -  -  -  - 2zł5zł10zł1933
1gr2gr -  -  -  -  - 2zł5zł/Jad
5zł/Vic
10zł1932
1gr2gr5gr -  -  -  -  - 5zł - 1931
1gr2gr5gr -  -  -  -  - 5zł - 1930
 -  -  -  -  -  - 1zł -  -  - 1929
1gr2gr5gr -  -  -  -  - 5zł - 1928
1gr2gr -  -  -  -  -  -  -  - 1927
1gr2gr5gr -  -  - 1zł2zł -  - 1925
 -  -  -  -  -  - 1zł2zł -  - 1924
1gr2gr5gr10gr/Ni
10gr/Zn
20gr/Ni
20gr/Zn
50gr -  -  -  - 1923
سیستم پولی: 1 زلوتی = 100 گروژی
1gr - 1 گروژ
2gr - 2 گروژی
5gr - 5 گروژی
10gr - 10 گروژی
20gr - 20 گروژی
50gr - 50 گروژی
1zł - 1 زلوتی
2zł - 2 زلوتی
5zł - 5 زلوتی
10zł - 10 زلوتی
uCoin